عنوان دوره: آموزش خبرنگاري قرآنی 3( مصاحبه)
مدت زمان آموزش: 20ساعت/ 10جلسه
پيش نياز دوره: آموزش خبرنگاری قرآنی 1
حداقل سطح تحصيلی مورد نياز: ديپلم
کليات آنچه آموخته می شود:
- کلیات مصاحبه
- مراحل انجام یک مصاحبه
- وسایل مصاحبه
- انواع مصاحبه
- تکنیکهای و ترفندهای مصاحبه
- تنظیم مصاحبه

تماس با ما

آدرس

تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس خيابان بزرگمهر پلاک 98 - طبقه 1 66410254 - 66410239 - 66410248 info@iska-jde.ir